เฉลย UTQ หลายวิชา

หน้า 1 จาก 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

Go down

เฉลย 2112

ตั้งหัวข้อ by thongman on 19/6/2012, 19:40


thongman
บรรลุเทพ
บรรลุเทพ

จำนวนข้อความ : 2638
Registration date : 06/02/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เฉลยหลังเรียน 2113

ตั้งหัวข้อ by thongman on 19/6/2012, 19:42


thongman
บรรลุเทพ
บรรลุเทพ

จำนวนข้อความ : 2638
Registration date : 06/02/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เฉลย 2115

ตั้งหัวข้อ by thongman on 19/6/2012, 19:57


thongman
บรรลุเทพ
บรรลุเทพ

จำนวนข้อความ : 2638
Registration date : 06/02/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เฉลย 2116

ตั้งหัวข้อ by thongman on 19/6/2012, 19:59


thongman
บรรลุเทพ
บรรลุเทพ

จำนวนข้อความ : 2638
Registration date : 06/02/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เฉลย 2118

ตั้งหัวข้อ by thongman on 19/6/2012, 20:03


thongman
บรรลุเทพ
บรรลุเทพ

จำนวนข้อความ : 2638
Registration date : 06/02/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เฉลย 2119

ตั้งหัวข้อ by thongman on 19/6/2012, 20:04


thongman
บรรลุเทพ
บรรลุเทพ

จำนวนข้อความ : 2638
Registration date : 06/02/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เฉลย 2120

ตั้งหัวข้อ by thongman on 19/6/2012, 20:05


thongman
บรรลุเทพ
บรรลุเทพ

จำนวนข้อความ : 2638
Registration date : 06/02/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เฉลย 2122

ตั้งหัวข้อ by thongman on 19/6/2012, 20:09


thongman
บรรลุเทพ
บรรลุเทพ

จำนวนข้อความ : 2638
Registration date : 06/02/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เฉลย 2123

ตั้งหัวข้อ by thongman on 19/6/2012, 20:09


thongman
บรรลุเทพ
บรรลุเทพ

จำนวนข้อความ : 2638
Registration date : 06/02/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เฉลย 2124

ตั้งหัวข้อ by thongman on 19/6/2012, 20:10


thongman
บรรลุเทพ
บรรลุเทพ

จำนวนข้อความ : 2638
Registration date : 06/02/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เฉลย 2127

ตั้งหัวข้อ by thongman on 19/6/2012, 20:16

UTQ 2127 18/20

แบบทดสอบก่อนเรียนได้ 18/20
1)ง 2)ค 3)ง 4)ค 5)ง 6)ค 7)ง 8 )ง 9)ก 10)ง
11)ง 12)ก 13)ง 14)ง 15)ค 16)ก 17)ง 18)ค 19)ข 20)ข
แบบทดสอบหน่วยที่ 1 ได้5/5
1)ก 2)ง 3)ข 4)ข 5)ข
แบบทดสอบหน่วยที่ 2 ได้5/5
1)ค 2)ค 3)ก 4)ข 5)ข
แบบทดสอบหน่วยที่ 3 ได้5/5
1)ค 2)ง 3)ง 4)ค 5)ง
แบบทดสอบหน่วยที่ 4 ได้5/5
1)ง 2)ง 3)ก 4)ง 5)ก
แบบทดสอบหลังเรียนได้ 18/20
1)ค 2)ง 3)ค 4)ง 5)ค 6)ง 7)ง 8 )ก 9)ง 10)ง
11)ง 12)ก 13)ง 14)ง 15)ก 16)ค 17)ง 18)ข 19)ข 20)ค

thongman
บรรลุเทพ
บรรลุเทพ

จำนวนข้อความ : 2638
Registration date : 06/02/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เฉลย2128

ตั้งหัวข้อ by thongman on 19/6/2012, 20:17

UTQ2128

ก่อนเรียนได้ 18/20
1)ง 2)ง 3)ข 4)ก 5)ง 6)ค 7)ก 8 )ข 9)ข 10)ค
11)ข 12)ข 13)ข 14)ก 15)ข 16)ข 17)ค 18)ค 19)ข 20)ง

หน่วยที่ 1 ได้4/5 (ค.ค.ง.ค.ง)
หน่วยที 2 ได้4/5 (ก.ค.ก.ก.ง)
หน่วยที่ 3 ได้4/5 (ก.ค.ง.ข.ข)
หน่วยที่ 4 ได้4/5 (ค.ข.ง.ค.ค)
หลังเรียนได้ 17/20
1)ค 2)ก 3)ง 4)ค 5)ง 6)ง 7)ข ก 9)ง 10)ค
11)ก 12)ค 13)ข 14)ข 15)ข 16)ข 17)ก 18)ข 19)ข 20)ง


thongman
บรรลุเทพ
บรรลุเทพ

จำนวนข้อความ : 2638
Registration date : 06/02/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เฉลย 2130

ตั้งหัวข้อ by thongman on 19/6/2012, 20:18


thongman
บรรลุเทพ
บรรลุเทพ

จำนวนข้อความ : 2638
Registration date : 06/02/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เฉลย 2131

ตั้งหัวข้อ by thongman on 19/6/2012, 20:20

UTQ-2131 19/20


1) ข 2) ง 3) ค 4) ง 5) ก 6) ง 7) ข 8 ) ข 9) ก 10) ง 11.ค 12.ง 13.ง 14.ง 15.ง 16.ค 17.ก 18.ง 19.ข 20.ข (หลังเรียน)
หน่วยที่ 1 ได้5/5 ข..ก..ข..ง..ง
หน่วยที่ 2 ได้4/5 ก..ข..ก..ค..ง
หน่วยที่ 3 ได้5/5 ค..ข..ก..ง..ก
หน่วยที่ 4 ได้5/5 ข..ก..ง..ข..ง

thongman
บรรลุเทพ
บรรลุเทพ

จำนวนข้อความ : 2638
Registration date : 06/02/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เฉลย 2133

ตั้งหัวข้อ by thongman on 19/6/2012, 20:21

utq 2133 17/20

1. ข้อใดคือแนวคิดเกี่ยวกับพหุปัญญา ของ Howard Gardner
ก. ผู้สอนทุกคนต้องเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนเรียนรู้ได้
2. “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้”
คำกล่าวดังกล่าวเป็นข้อความจากไหน
ค. พ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22
3. ข้อใดไม่ใช่ แนวทางของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ค. ต้องมุ่งเน้นส่งเสริมผู้เรียนที่มี IQ สูง
4. การวิเคราะห์ผู้เรียน อยู่ในขั้นตอนใดของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา
ก. ขั้นการเตรียมการ
5. “ผังการวางแผน” เกี่ยวข้องกับกระบวนการใด
ค. การบูรณาการสาระการเรียนรู้
6. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา มีกี่ขั้น
ก. 2 ขั้น
7. ถ้ามีผู้วิจัยคนหนึ่งต้องการศึกษาการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนโดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา แสดงว่า ตัวแปรต้นของการศึกษาครั้งนี้คือข้อใด
ง. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา
8. ขาว อธิบายให้แดงฟังว่า “ถ้าจะไปร้านขายก๋วยเตี๋ยวอร่อยต้องเดินตรงไปก่อนแล้วเลี้ยวขวา
เข้าซอยที่มีป้อมจราจร เมื่อเดินเข้าไปในซอยแล้วเมื่อผ่านศาลเจ้าให้เลี้ยวซ้ายแล้วเดินไปสุดทาง
จะเจอร้านก๋วยเตี๋ยว” วิธีการอธิบายของขาวแสดงว่าเขามีปัญญาพิเศษ ด้านใด
ง. ด้านมิติสัมพันธ์
9. บุคคลที่มีความสามารถในการเลือกที่จะเข้าไป หรือถอยห่างจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่
เป็นบุคคลที่มีปัญญาพิเศษในด้านใด
ง. ด้านการรู้จักตนเอง
10. การนำคิดเรื่องพหุปัญญาไปใช้ในการจัดการศึกษา ควรเป็นไปในลักษณะใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
ค. แนวทางที่มุ่งพัฒนาความฉลาดในอย่างรอบด้านตามวิถีการเรียนรู้ของแต่ละคน
11. คนที่มีอาชีพเป็นช่างถายภาพ แสดงว่าเป็นคนที่มีปัญญาพิเศษด้านใด
ข. ด้านธรรมชาติ
12. ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญาที่นำมาเสนอ ใช้บูรณาการแบบใด
ก. แบบสอดแทรก (Infusion)
13. ถ้าต้องการพัฒนาปัญญาด้านการรู้จักตนเองแก่ผู้เรียน ผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนดังข้อใด
ข. การฝึกให้ตั้งจุดมุ่งหมาย
14. หัวข้อใดในตารางแสดงรายละเอียดของการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
สู่พหุปัญญาที่ใช้เป็นประเด็นในการวิเคราะห์
ก. พหุปัญญา
15. ข้อใดหมายถึงเอกสารตามองค์ประกอบของแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา
ที่ผู้สอนต้องเตรียมการไว้
ง. ผังการวางแผนตารางแสดงรายละเอียดของการวิเคราะห์แผนฯ และแผนการจัดการเรียนรู้
16. ข้อใดเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดปัญญาด้านดนตรี จังหวะ
ข. การแต่งกลอนสด
17. ข้อใดที่แสดงถึงคนที่มีปัญญาพิเศษแตกต่างจากคนอื่น
ง. ฉันสามารถเข้าใจจากการฟังทางวิทยุ หรือเทป มากกว่าจากการเห็นภาพทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์
18. จุดเด่นของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา คือ
ข. เน้นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายบุคคลชัดเจน
19. ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญาผู้สอนมีบทบาทสำคัญหลายด้าน
มีด้านหนึ่งที่สำคัญมากและกำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ คือบทบาทด้านใด
ก. การวิเคราะห์ผู้เรียน
20. “การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องคำนึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา”
ข้อความข้างต้นเป็นข้อความสำคัญ ปรากฎอยู่ใน
ค. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
หน่วยที่ 1 ก ข ก ง ข 4/5
หน่วยที่ 2 ค ข ก ก ง 5/5
หน่วยที่ 3 ก ค ก ข ค 2/5
หน่วยที่ 4 ค ค ง 2/3

thongman
บรรลุเทพ
บรรลุเทพ

จำนวนข้อความ : 2638
Registration date : 06/02/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เฉลย 2134

ตั้งหัวข้อ by thongman on 19/6/2012, 20:22

แบบทดสอบหลังเรียน utq 2134 (15/15 คะแนน)ก่อนเรียน 1ค 2ก 3ข 4ก 5ข 6ข 7ง 8ก 9ข 10ค 11ข 12ก 13ค 14ค 15ค 15/15 คะแนน
หน่วยที่ 1 ค ก ข ก 4/4 คะแนน หน่วยที่ 2 ข ข ง ก 4/4คะแนน
หน่วยที่ 1 ข ค 2/2 คะแนน หน่วยที่ 1 ข ก ค ค ค 5/5 คะแนน


1. ข้อใดต่อไปนี้ที่กล่าวถึงวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่สุดที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิดขั้นสูง
ค. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่มโดยใช้เทคนิคระดมสมอง
2. พิจารณาข้อความต่อไปนี้
1)แนวคิดสรรนิยมเป็นแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้
2)แนวคิดสรรนิยมเป็นแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการสอน
3)แนวคิดสรรนิยมเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของครูในกระบวนการเรียนรู้
4)แนวคิดสรรนิยมเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความรู้ของนักเรียน
ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อเท็จจริงของข้อความที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
ข. จริง 2 ข้อ
3. แนวคิดใดของ Piaget ที่ใช้เป็นแนวคิดพื้นฐานของแนวคิดทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism)
ก. กระบวนการปรับตัว (Adaptation)
4. พิจารณาข้อความต่อไปนี้
1)การเรียนรู้เป็นผลมาจากการคิดของบุคคล
2) การเรียนรู้เป็นกระบวนการคิดอย่างหนึ่ง
3) การเรียนรู้เป็นผลมาจากการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
ข้อใดเป็นข้อเท็จจริงของข้อความที่กล่าวข้างต้น
ข. มีข้อความที่เป็นจริงเพียง 2 ข้อ
5. พิจารณาข้อความต่อไปนี้
1)แนวคิดที่สอดคล้องกันของ Piaget และ Vygotskyคือกระบวนการสร้างองค์ความรู้เป็น
กระบวนการเฉพาะบุคคล
2)แนวคิดเกี่ยวกับ The Zone of Proximal Development (ZPD) ของ Vygotsky
กล่าวถึงช่วงห่างระหว่างศักยภาพที่นักเรียนทำกิจกรรมสำเร็จก่อนการเรียนรู้กับและหลังการเรียนรู้
ข้อใดเป็นข้อเท็จจริงของข้อความที่กล่าวข้างต้น
ก. ข้อ 1 เท่านั้นที่เป็นจริง

6. ผลของการกระทำในข้อใดทำให้เกิดการคิดตามแนวคิดของ Piaget
ค. การที่มนุษย์สร้างความหมายจากสิ่งที่ได้รับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า
7. กิจกรรมในข้อใดที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้ใน “ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน”
ในขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ค. ครูให้นักเรียนอ่านใบความรู้ที่แจกให้ก่อนที่จะให้นักเรียนเข้ากลุ่มอภิปรายถึงสิ่งที่ได้อ่าน
8. ข้อใดที่จะต้องทำการศึกษาโดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์
ค. สมชายได้ทำการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าของบริษัทให้ใช้เวลาใน
การผลิตน้อยที่สุดและคุณภาพสินค้ามีคุณภาพเพิ่มขึ้น
9. ข้อใดเป็นความหมายของทักษะการคิด
ข. ความสามารถในการใช้การคิด
10. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ทักษะการคิดวิเคราะห์
ก. การสังเกต
11. ข้อความใดที่ไม่ใช่ตัวอย่างของทักษะการคิด
ง. การมองเห็น
12. ข้อใดที่จะต้องทำการศึกษาโดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ข. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในประเด็นปัญหา “การ์ตูนทีวีใส่ยาพิษความรุนแรง
แก่เด็กและเยาวชน” เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ปัญหาดังกล่าว
13. พิจารณาข้อความต่อไปนี้
1)ทักษะการคิดเป็นผลมาจากกระบวนการสร้างความรู้
2)ทักษะการคิดข้นพื้นฐานเป็นความสามารถในการสื่อสารและรับสารของบุคคล
3) ทักษะการคิดที่เป็นแกนเป็นความสามารถในการใช้การคิดในการตัดสินใจและแก้ปัญหา
ในชีวิตประจำวัน
4) ทักษะการคิดขั้นสูงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยขั้นตอนหลายขั้นตอนที่ต้องอาศัยทักษะ
การคิดขั้นพื้นฐานและทักษะการคิดที่เป็นแกนหลายๆทักษะในแต่ละขั้นตอน
ข้อใดเป็นข้อเท็จจริงของข้อความที่กล่าวข้างต้น
ข. เป็นจริง 2 ข้อ

14. ข้อใดที่จะต้องทำการศึกษาโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์
ก. การศึกษาผลดี-ผลเสีย-ผลกระทบที่จะมีต่อชุมชนของการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจังหวัดของเรา
15. ข้อใดต่อไปนี้ตรงกับความหมายของกระบวนการคิดมากที่สุด
ค. การนำเอาทักษะการคิดและกระบวนการคิดหลายๆด้านมาจัดเป็นขั้นตอน

thongman
บรรลุเทพ
บรรลุเทพ

จำนวนข้อความ : 2638
Registration date : 06/02/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

หน้า 1 จาก 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ